Home Vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ČANKOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Čankovice se na svém zasedání dne 14.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1)          Obec Čankovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3 Veřejná prostranství

Veřejným  prostranstvím  podle  této  vyhlášky  jsou : náves,  místní komunikace, chodníky,  prostranství  před prodejnou,  prostranství před pohostinstvím,   prázdná parcela po obecním domu, prostranství kolem náhona mezi požárními nádržemi, prostranství po bývalé hasičské zbrojnici,  prostranství před čp. 82,  veřejná zeleň.

Všechna  takto vymezená  prostranství se nacházejí na parcelách  č.   623/20, 83, 623/19, 624/27, 624/26, 623/1, 623/21, 605/7, 624/1, 7/4,  624/24,  95/3,  573/3,  570/1,  624/21,  570/22,  658/1  v  k.ú. Čankovice a ve vlastnictví obce Čankovice.

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku, apod.).

Čl. 5 Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V nepředvídatelných případech je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději následující den po tom, co začal užívat veřejné prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          V ohlášení poplatník uvede[4]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 6 Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za použití veřejného prostranství k umístění  stánků,  pultů,  kiosků  k    prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží za m2 (i započatý)  a  den  10,-- Kč,

b)         za použití  veřejného  prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu paušální

paušální částka 200,-- Kč za rok,

c)    za  použití veřejného prostranství k umístění skladovaného materiálu všeho druhu delší

než 5 dnů paušální částku 10,-- Kč za den.

:

Čl. 7 Splatnost poplatku

(1)          Poplatek podle čl. 6  písm. a), b)  je splatný před zahájením užívání veřejného prostranství.

(2)          Poplatek podle čl. 6  písm. c)  je splatný do 5 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

Čl. 8 Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[6].

Čl. 9 Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[7]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Čankovice č. 2/2007 o místních poplatcích ze dne 17.7.2007.

Čl. 11 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

 

 

Věra Šantrůčková                                                                Jaroslav Adámek

místostarostka                                                                             starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2011[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích