Home

OBECNÍ ÚŘAD ČANKOVICE

Informační povinnost správce k ochraně osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení GDPR), informujeme o postupech zpracovávání a zásad ochrany osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obec Čankovice, zastoupená starostou obce, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: 98ca4h4.

  1. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci musí obec mít dle nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude napomáhat chránit osobní údaje. Pověřencem naší obce pro ochranu osobních údajů je Bc. Adam Ondrášek, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

3. Kdy se občan může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů 

Pokud se domnívá, že obec zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost u výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Z jakého důvodu zpracovává obec Čankovice osobní údaje

Osobní údaje obec zpracovává výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6 nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • plnění smlouvy - čl. 6., písm. b) GDPR,

  • splnění právních povinností, které ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů především) - čl. 6., písm. c) GDPR,

  • splnění úkolu je prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena - čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Obec může také zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu. V takovém případě má občan právo kdykoli svůj souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

5. Kdy předává obec osobní údaje jiným subjektům

V případě, že to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům obec předává osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění určité povinnosti (např. externí zpracování dat), což je zcela výjimečné.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) obec nepředává.

7. Jak dlouho obec osobní údaje zpracovává

Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (především dle schváleného spisového a skartačního řádu).

8. Jaká má občan práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je může uplatnit

Kdykoliv občan může požadovat, aby mu obec:

- umožnila přístup k jeho osobním údajům, tzn., že může požádat, aby mu obec sdělila,

zda zpracovává jeho osobní údaje, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací;

- opravila osobní údaje, které nejsou přesné;

- vymazala osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17

nařízení GDPR), případně omezila jejich zpracování.

Na obec je možné se k uplatnění těchto práv v oblasti osobních údajů obracet na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  datovou schránkou:  ID datové schránky je 98ca4h4, nebo při osobní návštěvě obecního úřadu. 

Svoji totožnost musí občan doložit předložením příslušného dokladu, který jednoznačně potvrdí jeho identitu (občanský průkaz nebo pas).

9. Kolik občan zaplatí a kdy se mu dostane odpovědi

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech může obec požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).


Úřad má povinnost informovat občana do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost obecním úřadem přijata. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

Pokud se občan domnívá, že  obec nezákonně nakládá s jeho osobními údaji, popřípadě nějakým způsobem porušuje výše uvedené, může se obrátit na pověřence obce pro ochranu osobních údajů nebo má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.